Editorial Board

Pharmaceutical Fronts

Editor-in-Chief

Fen-Er CHEN, Shanghai, China

Editorial Board

Lei FU, Shanghai, China
John GILLY, Frederick, US
Qin HE, Chengdu, China
PING I. LEE, Toronto, Canada
Hong LIU, Shanghai, China
Wei-Gen LU, Shanghai, China
Xiong-Wei NI, Riccarton, UK
Wei-Ke SU, Hangzhou, China
Xun SUN, Chengdu, China
Pei TANG, Chengdu, China
Hao WANG, Shanghai, China
Ji ZHANG, Dongguan, China
Wan-Bin ZHANG, Shanghai, China
Xu-Mu ZHANG, Shenzhen, China
Jian-Wei ZHU, Shanghai, China